Vedtægter

Vedtægter for Nivå Fritidsfiskerforening

Vedtaget på generalforsamlingen den 21.12.2009

 

§ 1.        Foreningens navn.

Foreningens navn er NIVÅ FRITIDSFISKERFORENING med hjemsted i Nivå havn Fredensborg Kommune på formandens adresse.         

 

        § 2.        Foreningens formål.

Foreningens formål er at varetage fritidsfiskernes særlige interesser i havnen – herunder Andelshusene.

Der skal være mindst 2 andelshavere i hvert hus. En andel i et hus kan ikke gå i arv. En person der søger andel i et af Andelshusene skal opfylde reglerne i § 3.

 

        § 3.        Medlemskab.

Enhver person, der driver fritidsfiskeri fra Nivå havn, kan efter godkendelse, optages som medlem i foreningen. Alle medlemmer, som har betalt lovpligtig Fritidsfiskertegn er stemmeberettigede i foreningen. Ejere af foreningens redskabshuse og tremmebure skal være stemmeberettiget i foreningen.

 

        § 4.        Indmeldelse.

Anmodning om indmeldelse i foreningen rettes til foreningens bestyrelse. Når indmeldelsesgebyr og kontingent er modtaget i foreningen, regnes medlemskabet for oprettet.

 

        § 5.        Betaling af kontingent.

Kontingent betales for et kalenderår forud og forfalder til betaling den 31. januar. Senest indbetaling er 15. februar. Overskridelse af betalingsfristen kan medføre tab af medlemskabet.

                      Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller udelukkelse af foreningen.

Henstand eller frigørelse for kontingentbetaling kan indrømmes helt eller delvist, når særlige omstændigheder er til stede. Anmodning herom fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.

 

        § 6.        Udmeldelse.

Udmeldelse af foreningen skal ske senest den 30. september for at få frigørende virkning over for foreningen for det følgende kalenderår. Bestyrelsen kan dog efter skriftlig ansøgning dispensere herfra.

 

        § 7.        Eksklusion

Ethvert medlem har pligt til at overholde foreningens vedtægter. Medlemmer, der overtræder disse, eller hvis adfærd i øvrigt strider mod foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Bestyrelsens afgørelse skal dog prøves på den førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

 

 

        § 8.        Bestyrelsen.

                      Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der tillige med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

                      Alle medlemmer af bestyrelsen skal være stemmeberettigede.

                      For at være valgbar til bestyrelsen kræves endvidere medlemskab af foreningen i et fuldt kalenderår.

                      Bestyrelsen afgår efter tur på lige årstal med 2 medlemmer og 1 suppleant og på ulige årstal med 3 medlemmer og 1 suppleant.

                      Bestyrelsesformanden og kassereren vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal.

                      Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.

                      Hvis en bestyrelsespost bliver ledig, indtræder en suppleant i bestyrelsen.

                      Hvis det er formandens eller kassererens post, der bliver ledig, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

                      Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og er i øvrigt forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om sager af større betydning for disse.

                      Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang i kvartalet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden.

                      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

                      Ved afstemninger, hvor stemmetallet er lige, gør formandens stemme udslaget.

 

        § 9.        Regnskab.

                      Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til 30. september.  

 

  

Regnskabet skal være tilgængeligt for bestyrelsen og de valgte revisorer.

                      Foreningens midler indsættes på giro, i bank eller sparekasse.

                      Beløb, der indsættes på checkkonto og giro, kan hæves af kassereren eller formanden hver for sig. På øvrige konti kan kun hæves af formanden og kassereren i forening.

                      Bestyrelsen kan beslutte, at særlige indeståender kun kan hæves af formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

 

        § 10.      Ordinær generalforsamling.

                      Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned. Indkaldelsen hertil skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem senest 14 dage før mødedagen. Med indkaldelsen følger dagsorden og indkomne forslag. Det reviderede regnskab og budget for det følgende år vedlægges indkaldelsen som bilag til dagsordenen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

                                           

-          valg af dirigent

-          beretning

forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

-          forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

-          behandling af indkomne forslag

-          Valg af bestyrelse jf. § 8

-          valg af 1 bestyrelsessuppleant

-          valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

-          eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer, der ønskers behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde inden udgangen af oktober måned.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Der kan på generalforsamlingen stemmes ved fuldmagt. Vedtagelse sker ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Vedtagelse af vedtægtsændringer og eksklusioner kræver dog mindst 2/3 majoritet blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

        § 11.      Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, elle når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret begæring herom ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af mødedag og – sted, bilagt dagsorden.

Vedtagelse sker ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Der kan kun vedtages punkter, der er optaget på dagsordenen.

 

        § 12.      Meddelelsers gyldighed.

Enhver meddelelse eller lignende, der er udsendt fra foreningen til et medlem, betragtes som gyldig, når den er sendt til det pågældende medlem sidst opgivne adresse.

 

        § 13.      Udvalg.

Der kan af foreningen nedsættes specielle udvalg. I disse udvalg skal 1 bestyrelsesmedlem have sæde.

 

        § 14.      Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede under afstemningen, og hvor mindst 3/5 af disse stemmer for opløsning.

Falder sagen, kan den behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der med mindst 14 dages varsel skal afholdes mindst 5 uger efter den ovennævnte generalforsamling. Sagen afgøres ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

 

        § 15.      Foreningens midler.

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver anvendes til gavn for fritidsfiskerne i Nivå havn efter generalforsamlingens bestemmelse.             

 

Således besluttet på generalforsamlingen den 21.12.2009.

 

 

 

 

 

Ordensregler for Nivå Havn

Ordensregler for Nivå Havn

 

 

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne er generelt gældende for Nivå Havn. Herfra henledes lokalt opmærksomheden på følgende bestemmelser.

 

1      Intet fartøj må ligge for svaj i havnen. Ved fastgørelse til kaj, broer mv. skal fortøjningerne være

af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.

 

2      Sejlads i havnen fra/til egen bådplads og i havnemundingen skal ske med forsigtighed og under hensyntagen til andre fartøjer. Max 3 knob uden hækbølge i havn og sejlrende gælder for såvel motor som sejlbåde. Gummibåde, der anvendes som legeredskaber, skal fremdrives med årer. Det påhviler enhver bådejer at undgå unødvendig støj. Fald skal derfor være fastgjort i borde.

 

3     Surfing og badning, skydning og transport af skydevåben uden særlig tilladelse, fiskeri, opgravning af sand o. lign. samt udkastning af genstande og stoffer i havnebassinet er ikke tilladt. Under ophold i havnen må skibstoiletter uden holdingtank ikke benyttes.

 

4      Eventuelt sunkne fartøjer skal inden 48 timer hæves af ejeren.  Efter udløbet af denne frist gennemføres fornøden hævning for fartøjsejerens regning og risiko.

 

5      Joller på land skal anbringes på de etablerede jollepladser/stativer. Bådstativer skal efter endt brug straks fjernes. I modsat tilfælde sker flytning på stativejerens regning og risiko.

 

6      Både på land skal være fjernet senest 15. maj, såfremt intet andet er aftalt med havnemyndigheden. I modsat fald sker flytning på bådejerens regning.

 

7      Joller, fiskeredskaber og transportmidler må ikke hensættes på bådebroerne.

 

8      Ved brug af havnens el-installationer må der kun anvendes godkendte C.E.-stik. Ved samlinger skal der anvendes vandtætte samledåser. Man skal være koblet til en betalingsstander, hvis der skal bruges el til andet end batteriopladning. For at undgå vandspild må der ikke anvendes rindende vand fra havnen til vask af fartøjer m.v.

 

9      Tilslutning af el til både på land uden ejers tilstedeværelse kan medføre bortvisning fra vinteropbevaringspladsen.

 

10    Brug af åben ild, herunder grill, om bord i fartøjer og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grillpladser, må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse.

 

11    Enhver påførelse eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver til forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. (Se standardformulering vedrørende forbudt bundmaling på bagsiden).

 

12    Større reparationer på/direkte nybygning af både må ikke finde sted i Nivå Strandpark. Havnens miljøstation skal anvendes ved bortskaffelse af olie, maling, kemikalier, batterier, flasker o.a.

 

13    Motorkøretøjer må ikke forefindes uden for parkeringspladserne, dog undtagen nødvendig

af-/pålæsning af båd, grej og øvrigt fartøjsmateriel. Cykling og rulleskøjteløb på bådebroerne er forbudt.

 

14    Hunde skal føres i snor og må kun medtages i henhold til opsat skiltning,

 

15    Havnens personale påser overholdelse af nærværende ordensregler og af det i havnekontoret opslåede standardreglement for overholdelse af orden m.v. i danske lystbådehavne.

Havnefogeden kan meddele kortvarig dispensation fra disse regler.

 

16    Fredensborg Kommune er som ejer af lystbådehavnen ansvarsfri i tilfælde af manglende besejlingsmuligheder.

 

Fredensborg Byråd har afgørelseskompetence overfor enhver uoverensstemmelse om forståelse/fortolkning.

 

 

 

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr. 316 af 16.5.1990 om trafikhavne m.v. er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 13 juli 2007 i overensstemmelse med  Bekendtgørelse nr.  9139 af 15.4.2002 samt lov nr. 326 af 28.5.1999 om Kystinspektoratets beføjelser, til ikrafttræden den 1. juni 2007.

Bestemmelsen i pkt. 9 er vedtaget med ikrafttræden pr. 1.6.2009.

Bestemmelsen i pkt. 8 er vedtaget med ikrafttræden pr. 27.8.2009.

Bestemmelserne i pkt. 6 og 9 er vedtaget med ikrafttræden 1.6.2010.

Der er foretaget mindre justeringer i pkt. 2 og 10 med ikrafttræden 1.6.2010.

 

   Dette reglement erstatter tidligere ordensregler, som samtidig ophæves.

 

 

Standardformulering vedrørende forbudt bundmaling

(Forhåndsgodkendt af Kystdirektoratet 20. november 2008):
 

Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:

 

1)   Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

2)   Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

 

3)    Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

 

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).  

 

 

Indmeldelse

Indmeldelse i Nivå Fritidsfiskerforening.

 

Indmeldelsesblanket forfindes i havnen.

Kontakt evt. bestyrelsen

 

Mvh

Nivå Fritidsfiskerforening

Bekendtgørelse for danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

 

I medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse i helhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne:

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne« gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærdiget. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.

Kystdirektoratet, den 15. april 2002

Per Roed Jakobsen

/Flemming Thyme


Bilag 1

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn.

Det individuelle ordensreglement skal henvise til »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«.

Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet.

 

1. Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

 

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vureringsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

 

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø-og ordensbestemmelser

4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.

b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.

c) Fiskeri.

d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.

e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.

f) Placering af husbåde.

g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.

Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.